ЗА НАС

дългогодишен опит в областта на одита
регистриран одитор с над 18 години практика в одита
одит на разходи по проекти на европейски съюз,извършван от регистриран одитор
одит на промишлени предприятия извършван от регистриран одитор
одит извършван от регистриран одитор на предприятия в областта на услугите.
одит на строителни предприятия от извършван от регистриран одитор
одит на транспортни предприятия от регистриран одитор
одит от регистриран одитор на предприятия от обществен интерес
одит на консолидирани финансови ,извършван от регистриран одиторотчети
одит извършван от регистриран одитор на годишни финансови отчети на юридически лица с нестопанска цел
одит от регистриран одитор на годишни финансови отчети на юридически лица с нестопатска цел,
извършващи дейност по чл. 116 от семейния кодекс
проверки, одит от регистриран одитор на преобразуване на търговски дружества

Обхват на извършваните одити от регистриран одитор

Финансовият одит обхваща процедури за постигане на разумна степен на сигурност:

1. одит от регистриран одитор за спазване принципите на счетоводството съгласно приложимата счетоводна база;

2. одит от регистриран одитор доколко счетоводната политика на одитираното предприятие е целесъобразна за неговата дейност и е съвместима с приложимата счетоводна база и счетоводните политики, използвани в съответния отрасъл;

3. одит от регистриран одитор за последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика съгласно приложимата счетоводна база;

4. одит от регистриран одитор за ефективността на системата на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;

5. одит от регистриран одитор за процеса на счетоводното приключване и изготвянето на финансовия отчет;

6. одит от регистриран одитор за достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената и оповестена във финансовия отчет информация съгласно приложимата счетоводна база.

Когато се изисква по закон, регистрираният одитор изразява становище относно съответствието между информацията във финансовия отчет и тази в доклада за дейността на ръководството на одитираното предприятие, както и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания финансов отчет.

Целта на финансовия одит извършван от регистриран одитор е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база.

(2) За общите рамки за финансово отчитане, приети като приложима счетоводна база, одиторското мнение от регистриран одитор е дали финансовият отчет е представен достоверно, във всички съществени аспекти, или дали дава вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на одитираното предприятие към датата на финансовия отчет, в съответствие с приложимата счетоводна база.

(3) Изразяването на одиторско мнение от регистриран одитор се извършва чрез писмен одиторски доклад.

Финансов одит се извършва от регистриран одитор на:

одит на годишни или междинни, индивидуални или консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане,извършван от регистриран одитор;

одит на други финансови отчети или финансова информация,извършван от регистриран одитор.

финансовия одит се извършва само от регистрирани одитори вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит

Регистрираният одитор може да извършва услуги, различни от задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги, като прилага изискванията на други одиторски стандарти, когато одиторският ангажимент е поет при прилагане на тези други стандарти.

договорени процедури,извършени от регистриран одитор и съставен доклад одит

Ангажиментът за извършване на договорени процедури от регистриран одитор може да включва извършването от страна на одитора на определени процедури, отнасящи се за индивидуални обекти от финансова информация (например, одит на задължения, одит на вземания, одит на покупки от свързани лица и одит на продажби, и одит на печалби на част от дадено предприятие), одит на компонент на финансов отчет (например баланс) или дори одит на пълен финансов отчет.

Компилиране на финансова информация от регистриран одитор
Финансовата информация, която е обект на ангажимент за компилиране, от регистриран одитор може да е необходима за различни цели, включително:

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за спазване на задължителни изисквания за периодично финансово отчитане, установени със закон или нормативни разпоредби;

или

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за цели, които не са свързани със задължителното финансово отчитане съгласно съответния закон или нормативни разпоредби, включително, например:

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за ръководството или лицата, натоварени с общото управление, изготвена на база, подходяща за техните конкретни цели (например, изготвяне на финансова информация за вътрешно ползване);

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за периодично финансово отчитане, извършвано за външни лица съгласно договор или друга форма на споразумение (например, финансова информация, предоставяна на финансиращ орган за обосновка на отпускането или продължаването на финансиране или безвъзмездна помощ);

компилиране на финансова информация от регистриран одитор с цел извършване на сделки или операции, например, в подкрепа на сделка или операция , включваща промени в структурата на собствеността на предприятието или структурата на финансиране (например, при сливане или придобиване).

Издаване на доклад от регистрирания одитор за извършеното компилиране на финансова информация