ДЕЙНОСТ

извършване на задължителен одит на годишни финансови отчети от регистриран одитор
извършване на доброволен одит на годишни финансови отчети от регистриран одитор
проверка,одит от регистриран одитор на извършени разходи по европейски проекти
одит от регистриран одитор на годишни консолидирани финансови отчети
одит на годишни финансови отчети на юридически лица с нестопанска цел извършен от регистриран одитор
одит от регистриран одитор на годишни финансови отчети на юридически лица с нестопанска цел извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс
проверка,одит на преобразуване на търговски дружества извършен от регистриран одитор
одиторски доклад от извършен одит от регистриран одитор за преобразуване на търговско дружество
договорени процедури,извършени от регистриран одитор и съставен доклад одит
Ангажиментът за извършване на договорени процедури от регистриран одитор може да включва извършването от страна на одитора на определени процедури, отнасящи се за индивидуални обекти от финансова информация (например, одит на задължения, одит на вземания, одит на покупки от свързани лица и одит на продажби, и одит на печалби на част от дадено предприятие), одит на компонент на финансов отчет (например баланс) или дори одит на пълен финансов отчет.
Компилиране на финансова информация от регистриран одитор

Финансовата информация, която е обект на ангажимент за компилиране, от регистриран одитор може да е необходима за различни цели, включително:

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за спазване на задължителни изисквания за периодично финансово отчитане, установени със закон или нормативни разпоредби;

или

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за цели, които не са свързани със задължителното финансово отчитане съгласно съответния закон или нормативни разпоредби, включително, например:

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за ръководството или лицата, натоварени с общото управление, изготвена на база, подходяща за техните конкретни цели (например, изготвяне на финансова информация за вътрешно ползване);

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за периодично финансово отчитане, извършвано за външни лица съгласно договор или друга форма на споразумение (например, финансова информация, предоставяна на финансиращ орган за обосновка на отпускането или продължаването на финансиране или безвъзмездна помощ);

компилиране на финансова информация от регистриран одитор с цел извършване на сделки или операции, например, в подкрепа на сделка или операция , включваща промени в структурата на собствеността на предприятието или структурата на финансиране (например, при сливане или придобиване).

Издаване на доклад от регистрирания одитор за извършеното компилиране на финансова информация