ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОДИТ

Финансовият одит е задължителен и доброволен.

Задължителен одит е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това се изисква от закон или от правото на Европейския съюз.

Доброволен е всеки друг одит, различен от задължителния.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период
надвишават най-малко два от следните показатели:

балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.
нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.
средна численост на персонала за отчетния период – 50 души

средните и големите предприятия

предприятията от обществен интерес

средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес

предприятия, за които това изискване е установено със закон.

в тази група са включени акционерните дружества ,всички те подлежат на задължителен одит по силата на разпоредби в закон,освен ако не са извършвали дейност

Годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.

Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:

балансова стойност на активите към 31 декември – 1 000 000 лв.

размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.

обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.

1. регистрираните одитори проверяват съответства ли докладът за дейността на финансовите отчети за същия отчетен период;

2. регистрираните одитори проверяват изготвен ли е докладът за дейността в съответствие с приложимите законови изисквания и заявяват дали в резултат на придобитото познаване и разбиране на дейността на предприятието и обстановката, в която то работи, са установили случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността и регистрираните одитори посочват характера на невярното представяне;

3. регистрираните одитори проверяват в декларацията за корпоративно управление представена ли е изискваната от съответните нормативни актове информация;

4. регистрираните одитори проверяват предоставена ли е нефинансовата декларация и дали декларацията е изготвена в съответствие с изискванията на този закон;

5. регистрираните одитори проверяват предоставен ли е доклад за плащанията към правителствата и дали докладът е изготвен в съответствие с изискванията на този закон.

Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват становище относно изброените по горе проверки за съответствие на информацията.

Финансов одит се извършва от регистрирани одитори, които са вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Регистрираните одитори имат изключителното право да извършват финансов одит при условията и по реда на Закона за независимия финансов одит.

Регистрираният одитор осъществява своята професионална дейност на територията на страната, като прилага принципите и изискванията на приложимите одиторски стандарти към датата на поемане на съответния одиторски ангажимент.

Приложими одиторски стандарти са Международните одиторски стандарти, Международният стандарт за контрол на качеството и другите международни стандарти, издадени от Международната федерация на счетоводителите чрез Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност.

Регистрираният одитор може да извършва услуги, различни от задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги, като прилага изискванията на други одиторски стандарти, когато одиторският ангажимент е поет при прилагане на тези други стандарти.

договорени процедури,извършени от регистриран одитор и съставен доклад одит

Ангажиментът за извършване на договорени процедури от регистриран одитор може да включва извършването от страна на одитора на определени процедури, отнасящи се за индивидуални обекти от финансова информация (например, одит на задължения, одит на вземания, одит на покупки от свързани лица и одит на продажби, и одит на печалби на част от дадено предприятие), одит на компонент на финансов отчет (например баланс) или дори одит на пълен финансов отчет.

Компилиране на финансова информация от регистриран одитор
Финансовата информация, която е обект на ангажимент за компилиране, от регистриран одитор може да е необходима за различни цели, включително:

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за спазване на задължителни изисквания за периодично финансово отчитане, установени със закон или нормативни разпоредби;

или

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за цели, които не са свързани със задължителното финансово отчитане съгласно съответния закон или нормативни разпоредби, включително, например:

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за ръководството или лицата, натоварени с общото управление, изготвена на база, подходяща за техните конкретни цели (например, изготвяне на финансова информация за вътрешно ползване);

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за периодично финансово отчитане, извършвано за външни лица съгласно договор или друга форма на споразумение (например, финансова информация, предоставяна на финансиращ орган за обосновка на отпускането или продължаването на финансиране или безвъзмездна помощ);

компилиране на финансова информация от регистриран одитор с цел извършване на сделки или операции, например, в подкрепа на сделка или операция , включваща промени в структурата на собствеността на предприятието или структурата на финансиране (например, при сливане или придобиване).

Издаване на доклад от регистрирания одитор за извършеното компилиране на финансова информация

Проверка при преобразуване на търговски дружества.
Проверка на договора или плана за преобразуване за всяко преобразуващо се или приемащо дружество.
Съгласно разпоредбата чл 262 л ал.3 от ТЗ : Проверителят трябва да бъде регистриран одитор.
Изготвяне на общ доклад(освен доклада по чл.262 м от ТЗ) , в който проверителите проверяват дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от ТЗ. Общият доклад се изготвя и в случаите по чл. 262л, ал. 5 от ТЗ. в определените от закона случаи.

При осъществяване на професионалната си дейност-извършване на задължителен одит или доброволен одит, регистрираният одитор прилага принципите и изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите чрез Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители и приет от ИДЕС, наричан по-нататък „Етичен кодекс“.

Задължителният финансов одит приключва с издаване от регистрирания одитор на Одиторски доклад.